A: ul. Szpitalna 30, Stare Miasto, 31-024 Kraków, Polska T: +48 12 422 10 44 E: REZERWACJA@POLLERA.PL

Polityka prywatności

Informacja o danych osobowych dla gości Hotelu Pollera

Chronimy prywatność wstandardzie odpowiadającym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) –„RODO”,

1. Administrator Danych osobowych
Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest M22 Sp. Z o.o z siedzibą w Krakowie przy ulicy Klasztornej 2B

2. Inspektor ochrony Informacji
Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail iod@pollera.pl.

3. Cel przetwarzania danych osobowych gości hotelu  

Zawarciei realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich.

Dochodzenieewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodąwyrządzoną przez Gościa lub ochrona przed roszczeniami Gościa w stosunku doHotelu.

Udokumentowaniewykonania usługi dla celów podatkowych i statystycznych.

Wcelu rozpatrzenia reklamacji.

Wprzypadku, jeśli Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celachmarketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w celu kierowania informacjimarketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

Hotelprzetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celuzapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym naterenie obiektu.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danychosobowych Gościa, pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usłughotelarskich.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danychosobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa.Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofaniezgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciemzgody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danychosobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego interesów oraz ochrona interesówinnych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danychosobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowychjest usprawiedliwiony cel administratora.

 5. 5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE


  Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  1. firmom świadczącym usługi wsparcia IThotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  2. firmom księgowym świadczącym usługiobsługi księgowej,
  3. firmom transportowym i taksówkarskim wsytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
  4. firmom organizującym wycieczki wsytuacji zamówienia ich przez Gościa
  5. firmom (kancelariom) prawniczymświadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.


  6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


  Dane osobowe:

  1. pozyskane w związku z zawartą umową oświadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnieniaroszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, wzależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
  2. pozyskane na podstawie zgody w celachmarketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na celemarketingowe,
  3. pozyskane w związku z monitoringiem będąprzetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwaleusunięte. 


  7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH


  Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lubograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesieniasprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibieHotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres iod@pollera.pl za pomocą którego możnakontaktować się w sprawie danych osobowych.


  8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH


  Użytkownik w ma prawo wglądu do swoich danych, prawo żądania ich zmiany lub ichusunięcia. W tym celu należy się kontaktować: iod@pollera.pl lub na adres: HotelPollera, ul. Szpitalna 30, 31-024 Kraków

  Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi wzwiązku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którymjest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.


  9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podanie danych osobowych w zakresieimienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, numeru kontaktowegotelefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem oraz numerurejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie hotelu jest wymogiemzawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwiHotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

Zobacz także

Pokój jednoosobowy

Zobacz więcej

Pokój Rodzinny

Zobacz więcej

Pokój dwuosobowy z widokiem z łóżkiem małżeńskim

Zobacz więcej
Lokalizacja Rezerwuj Rezerwuj online